Programmas konfigurācija

Programmas konfigurācija tiek uzdota caur Windows reģistru:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Dzoka\THdata

kur ir sekojošas atslēgas (visiem tips ir teksts):

Connection - savienojums ar datubāzi
Port - virknes porta parametri
TimeInterval - mērījumu intervāls minūtēs priekš "THdata Service"
DeviceID - mērījumu iekārtas ID Modbus tīklā
RoomID - mērāmās telpas ID ar kuru mērījumi tiek saglabāti datubāzē
TemperatureHigh - augšējais temperatūras limits apziņošanai
TemperatureLow - apakšējais temperatūras limits apziņošanai
HumidityHigh - augšējais mitruma limits apziņošanai
HumidityLow - apakšējais mitruma limits apziņošanai
MailFrom - e-pasta lauks From
MailTo - e-pasta lauks To
MailServer - e-pasta serveris vai tā IP adrese
MailUseDefaultCredentials - "False", ja izmantot anonīmu lietotāju e-pasta sūtīšanai
MailUseSsl - "True", ja izmantot SSL šifrēšanu saziņā ar e-pasta serveri
MailPort - e-pasta servera ports

Lai izmaiņas stātos spēkā ir nepieciešams restartēt programmu.