GNU Vispārējā Publiskā Licence (latviešu valodā)

Šis ir neoficiāls GNU Vispārējās publiskās licences tulkojums latviešu valodā. To nav publicējis Brīvas programmatūras fonds, un tas nenosaka likumīgus izplatīšanas noteikumus programmatūrai, kas izmanto GNU VPL--tos nosaka tikai oriģinālais teksts angļu valodā. Tomēr mēs ceram, ka šis tulkojums latviski lasošajiem palīdzēs labāk saprast GNU VPL.

This is an unofficial translation of the GNU General Public License into Latvian. It was not published by the Free Software Foundation, and does not legally state the distribution terms for software that uses the GNU GPL--only the original English text of the GNU GPL does that. However, we hope that this translation will help Latvian speakers understand the GNU GPL better.

GNU VISPĀRĒJĀ PUBLISKĀ LICENCE

Versija 2, 1991. gada jūnijs

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.

59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA

Autortiesības (C) 1998 Vitauts Stočka, tulkojums latviešu valodā

Ikvienam ir atļauts kopēt un izplatīt burtiskas šī licences dokumenta kopijas, taču tā izmainīšana nav atļauta.

Preambula

Lielākajai programmatūras daļai licences tiek veidotas tā, lai neļautu jums to kopīgi izmantot un izmainīt. Pretēji tam GNU Vispārējās publiskās licences nolūks ir garantēt jums brīvību kopīgi izmantot un izmainīt brīvu programmatūru - lai nodrošinātu, ka šī programmatūra ir brīva visiem tās lietotājiem. Šī Vispārējā publiskā licence attiecas uz vairumu no Brīvas programmatūras fonda programmatūras un uz jebkuru citu programmu, kuras autori ir piekrituši to izmantot. (Daļai Brīvas programmatūras fonda programmatūras savukārt tiek pielietota GNU Bibliotēku vispārējā publiskā licence.) Jūs to varat izmantot arī savām programmām.

Kad mēs runājam par brīvu programmatūru, mēs ar to saprotam brīvību nevis cenu. Mūsu Vispārējās publiskās licences ir radītas ar nolūku nodrošināt, lai jums būtu brīvība izplatīt brīvas programmatūras kopijas (un, ja vēlaties, par šo pakalpojumu pieprasīt samaksu), lai jūs saņemtu sākumkodu vai varētu to saņemt, ja vien vēlaties, lai jūs varētu izmainīt programmatūru vai izmantot tās fragmentus jaunās brīvās programmās; un, lai jūs zinātu, ka jūs varat darīt visas šīs lietas.

Lai aizsargātu jūsu tiesības, mums ir jāievieš ierobežojumi, kas aizliedz kādam atņemt jums šīs tiesības vai pieprasīt jūs atteikties no tiesībām. Šie ierobežojumi pārvēršas par noteiktiem jūsu pienākumiem, ja jūs izplatāt programmatūras kopijas vai modificējat to.

Piemēram, ja jūs izplatāt šādas programmas kopijas, bezmaksas vai par samaksu, jums saņēmējiem jānodod visas tās tiesības, kas ir jums. Jums jānodrošina, lai arī viņi saņemtu vai varētu saņemt sākumkodu. Un jums jāparāda viņiem šie noteikumi, lai viņi zinātu savas tiesības.

Mēs aizsargājam jūsu tiesības divos soļos: (1) saglabājam programmatūras autortiesības un (2) piedāvājam jums šo licenci, kas dod jums legālu atļauju kopēt, izplatīt un/vai modificēt programmatūru.

Tāpat, lai aizsargātu katru autoru un sevi, mēs vēlamies būt droši, lai ikviens saprot, ka šai brīvajai programmatūrai nav nekādu garantiju. Ja kāds cits modificē programmu un nodod to tālāk, mēs vēlamies, lai tās saņēmēji zinātu, ka viņu rīcībā nav oriģināls, un tādējādi jebkuras citu radītas problēmas neietekmētu oriģināla autora reputāciju.

Visbeidzot, jebkuru brīvu programmu nepārtraukti apdraud programmatūras patenti. Mēs vēlamies izvairīties no briesmām, ka brīvas programmas tālākizplatītāji individuāli saņem patenta licences, rezultātā padarot programmu par savu īpašumu. Lai to novērstu, mēs esam skaidri pateikuši, ka jebkuru patentu ir jālicencē brīvai izmantošanai visiem vai arī nav jālicencē vispār.

Tālāk seko precīzi noteikumi un nosacījumi kopēšanai, izplatīšanai un modificēšanai.

GNU VISPĀRĒJĀ PUBLISKĀ LICENCE

Noteikumi un nosacījumi kopēšanai, izplatīšanai un modificēšanai

0. Šī Licence attiecas uz jebkuru programmu vai citu darbu, kas satur autortiesību īpašnieka ievietotu paziņojumu, kurā teikts, ka to drīkst izplatīt saskaņā ar šīs Vispārējās publiskās licences noteikumiem. Tālāk "Programma" apzīmē jebkuru šādu programmu vai darbu, un "darbs, kas izveidots uz Programmas bāzes" nozīmē vai nu Programmu, vai arī jebkuru saskaņā ar autortiesību likumu atvasinātu darbu: tātad tas ir darbs, kas satur Programmu vai tās daļu, neizmainītu vai ar modifikācijām un/vai pārtulkotu citā valodā. (Turpmāk tulkošana bez ierobežojumiem tiek iekļauta terminā "modificēšana"). Katrs licences saņēmējs tiek uzrunāts kā "jūs".

Darbības, kas nav kopēšana, izplatīšana un modificēšana, šī Licence neaplūko; tās atrodas ārpus tās kompetences. Programmas darbināšana nav ierobežota, un uz Programmas darbības iznākumu šī Licence attiecas tikai tad, ja tā saturs veido darbu, kas izveidots uz Programmas bāzes (neatkarīgi no tā, vai tas ir radies, darbinot Programmu). Vai tā notiek, ir atkarīgs no tā, ko tieši Programma dara.

1. Jūs drīkstat kopēt un izplatīt neizmanītas Programmas sākumkoda kopijas, tiklīdz jūs tās saņemat, uz jebkura informācijas nesēja, ar nosacījumu, ka jūs labi redzamā vietā uz katras kopijas publicējat atbilstošu autortiesību paziņojumu un garantiju atteikumu; ka atstājat bez izmaiņām visus paziņojumus, kas atsaucas uz šo Licenci un norāda jebkādu garantiju trūkumu; un, ka kopā ar Programmu jebkuriem citiem Programmas saņēmējiem nododat šīs Licences kopiju.

Jūs drīkstat ņemt maksu par fizisku kopijas nodošanas aktu, kā arī drīkstat pēc savas vēlēšanās par samaksu piedāvāt garantijas saistības.

2. Jūs drīkstat modificēt jūsu rīcībā esošo Programmas kopiju vai kopijas, vai arī jebkuru tās daļu, tādējādi veidojot darbu, kas izveidots uz Programmas bāzes, kā arī kopēt un izplatīt šādas modifikācijas vai darbu saskaņā ar augstāk iepriekšminētās 1. nodaļas noteikumiem, ja vien jūs ievērojat visus šos nosacījumus:

a) Jums jānodrošina, lai izmainītie faili saturētu labi ieraugāmus
paziņojumus, ka jūs esat izmainījuši šos failus, kā arī katru
izmaiņu datumu.


b) Jums jānodrošina, lai jebkurš jūsu izplatītais vai publicētais
darbs, ja tas kopumā vai kādā daļā satur Programmu vai ir atvasināts
no Programmas vai kādas tās daļas, tiktu kā viens vesels bez maksas
licencēts visām trešajām personām saskaņā ar šīs Licences
noteikumiem.


c) Ja modificētā programma darbības laikā parasti interaktīvi
izpilda komandas, jums jānodrošina, lai tā, uzsākot šādu interaktīvu
komandu izpildi, visierastākajā veidā izdrukātu vai parādītu
paziņojumu ar atbilstošu autortiesību paziņojumu un paziņojumu, ka
nav nekādu garantiju (vai, pretējā gadījumā, norādot, ka jūs
piedāvājat garantijas) un, ka lietotāji var izplatīt tālāk šo
programmu saskaņā ar šiem nosacījumiem, kā arī paskaidrotu
lietotājam, kā izlasīt šīs Licences kopiju. (Izņēmums: ja Programma
pati ir interaktīva, taču parasti neizvada šādu paziņojumu, jūsu
darbs, kas izveidots uz Programmas bāzes, arī var neizvadīt šādu
paziņojumu.)

Šīs prasības attiecas uz modificētu darbu kā vienu veselu. Ja zināmas šī darba daļas nav atvasinātas no Programmas un var būt pamatoti uzskatāmas par neatkarīgiem un atsevišķiem darbiem pašas par sevi, tad šī Licence un tās noteikumi neattiecas uz šīm daļām, kad jūs tās izplatāt kā atsevišķus darbus. Taču, ja jūs izplatāt tās pašas daļas kā viena vesela sastāvdaļu, kas ir darbs, kas izveidots uz Programmas bāzes, šī viena veselā izplatīšanai jānotiek saskaņā ar šīs Licences noteikumiem, kas citiem licences saņēmējiem nodrošina tiesības uz visu darbu, tādējādi arī uz katru un ikvienu tā daļu neatkarīgi no tā, kas to ir uzrakstījis.

Tādējādi šī punkta nolūks nav pieprasīt sev tiesības vai apstrīdēt jūsu tiesības uz darbu, ko esat uzrakstījuši pilnībā saviem spēkiem; mūsu nolūks drīzāk ir nepazaudēt tiesības kontrolēt atvasinātu vai kolektīvu darbu, kas izveidoti uz Programmas bāzes, izplatīšanu.

Bez tam, cita darba, kas nav izveidots uz Programmas bāzes, vienkārša atrašanās uz viena uzglabāšanas vai izplatīšanas datu nesēja kopā ar Programmu (vai ar darbu, kas izveidots uz Programmas bāzes) nenozīmē cita darba nonākšanu šīs Licences darbības sfērā.

3. Jūs drīkstat kopēt un izplatīt Programmu (vai darbu, kas izveidots uz tās bāzes saskaņā ar 2. nodaļu) objektkodā vai izpildāmā formā saskaņā ar iepriekšminēto 1. un 2. nodaļas noteikumiem ar nosacījumu, ka jūs arī veicat vienu no sekojošajām darbībām:

a) Pavadāt to ar atbilstošu pilnīgu mašīnlasāmu sākumkodu, kam jābūt
izplatītam saskaņā ar iepriekšminēto 1. un 2. nodaļas noteikumiem uz
programmatūras apmaiņai parasti izmantota informācijas nesēja; vai,


b) Pavadāt to ar rakstisku piedāvājumu, kas ir spēkā vismaz trīs
gadus, ka jebkurai trešajai personai par maksu, kas nepārsniedz jūsu
fiziskās sākumkoda izplatīšanas izmaksas, piedāvājat atbilstošu
pilnīgu mašīnlasāmu sākumkodu, kam jābūt izplatītam saskaņā ar
iepriekšminēto 1. un 2. nodaļas noteikumiem uz programmatūras
apmaiņai parasti izmantota informācijas nesēja; vai,


c) Pavadāt to ar informāciju, ko jūs saņēmāt kā piedāvājumu izplatīt
atbilstošu sākumkodu. (Šī alternatīva ir atļauta tikai nekomerciālai
izplatīšanai, un tikai tad, ja jūs saņēmāt programmu objektkodā vai
izpildāmā formā kopā ar šādu piedāvājumu, kas ir saskaņā ar
iepriekšminēto apakšnodaļu b.)

Darba sākumkods nozīmē tādu darba formu, ko ir visērtāk modificēt. Izpildāmam darbam pilnīgs sākumkods nozīmē sākumkodu visiem moduļiem, ko tas satur, plus jebkādus ar to saistītus interfeisa definīciju failus, plus scenārijus, ko izmanto kompilēšanas kontrolei un izpildāmā darba instalēšanai. Tomēr, kā īpašs izņēmums, izplatāmais sākumkods drīkst nesaturēt jebko, kas parasti tiek izplatīts (vai nu sākumkodā, vai binārā formā) kopā ar tās operētājsistēmas galvenajiem komponentiem (kompilatoru, kodolu utt.), kurai paredzēts izpildāmais darbs, ja vien šis komponents pats nepavada izpildāmo darbu.

Ja izpildāmais darbs vai objektkods tiek izplatīts, piedāvājot piekļūšanu darba kopijai noteiktā vietā, tad tāds pats piedāvājums no tās pašas vietas nokopēt sākumkodu ir uzskatāms par sākumkoda izplatīšanu pat tad, ja trešajām personām netiek piespiests nokopēt sākumkodu kopā ar objektkodu.

4. Jums nav tiesību kopēt, modificēt, licencēt tālāk vai izplatīt Programmu citos veidos, izņemot tos, kas tieši norādīti šajā Licencē. Jebkurš mēģinājums citādi kopēt, modificēt, licencēt tālāk vai izplatīt Programmu ir nelikumīgs un automātiski atņem jums šīs Licences piešķirtās tiesības. Tomēr personām, kas no jums saskaņā ar šo Licenci ir saņēmušas kopijas vai tiesības, licences paliek spēkā tik ilgi, kamēr šīs personas pilnībā tās ievēro.

5. No jums netiek pieprasīts pieņemt šo Licenci, jo jūs neesat to parakstījuši. Tomēr nekas cits nesniedz jums atļauju modificēt vai izplatīt Programmu vai no tās atvasinātus darbus. Likums aizliedz šīs darbības, ja jūs nepieņemat šo Licenci. Tāpēc, izmainot vai izplatot Programmu (vai jebkuru darbu, kas izveidots uz Programmas bāzes), jūs apstiprināt, ka esat pieņēmuši šīs Licences atļauju to darīt, kā arī tās noteikumus un nosacījumus Programmas vai darbu, kas izveidots uz tās bāzes, kopēšanai, izplatīšanai vai modificēšanai.

6. Katru reizi, kad jūs izplatāt tālāk Programmu (vai jebkuru darbu, kas izveidots uz Programmas bāzes), saņēmējs automātiski no sākotnējā licences īpašnieka saņem licenci kopēt, izplatīt vai modificēt Programmu saskaņā ar šiem noteikumiem un nosacījumiem. Jūs nedrīkstat saņēmējam uzspiest jebkādus papildus ierobežojumus izmantot šeit piešķirtās tiesības. Jūs neesat atbildīgs par to, kā trešās personas ievēro šīs Licences prasības.

7. Ja tiesas sprieduma rezultātā vai sakarā ar patenta pārkāpumu, vai arī jebkura cita iemesla dēļ (kas var būt saistīts ne tikai patentu jautājumiem) jūs piespiež (saskaņā ar tiesas lēmumu, vienošanos vai kā citādi) pārkāpt šīs Licences nosacījumus, tas neatbrīvo jūs no šīs Licences nosacījumiem. Ja jūs nevarat turpināt izplatīšanu tā, lai vienlaicīgi ievērotu savas saistības saskaņā ar šo Licenci un jebkuras citas piemērotās saistības, tad rezultātā jūs vispār nedrīkstat izplatīt Programmu. Piemēram, ja patenta licence neļautu visiem, kas no jums tieši vai netieši saņēmuši kopijas, bez maksas izplatīt tālāk Programmu, tad vienīgais veids, kā jūs varat apmierināt gan patenta, gan šīs Licences prasības, ir pilnībā atteikties no Programmas izplatīšanas.

Ja jebkura šī punkta daļa kādos konkrētos apstākļos nav spēkā vai nevar tikt piemērota, tad ir paredzēts, ka tiek piemērota atlikusī šī punkta daļa, un punkts kā viens vesels tiek piemērots citos apstākļos.

Šī punkta nolūks nav pamudināt jūs pārkāpt jebkādus patentus vai citas tiesību prasības vai apstrīdēt jebkādu šādu prasību pamatotību; šī punkta vienīgais nolūks ir aizsargāt brīvas programmatūras izplatīšanas sistēmas viengabalainību, kas tie realizēta, izmantojot publiskas licences. Daudzi cilvēki pateicoties šai izplatīšanas sistēmai ir devuši dāsnu ieguldījumu plašā programmatūras spektrā, paļaujoties uz šīs sistēmas konsekventu ievērošanu; autora ziņā ir izlemt, vai viņš/viņa vēlas izplatīt programmatūru ar kādas citas sistēmas starpniecību, un licences saņēmējs nevar ietekmēt šo izvēli.

Šī punkta nolūks ir pavisam skaidri pateikt to, kas ir uzskatāms par šīs Licences pārējo daļu sekām.

8. Ja Programmas izplatīšana un/vai izmantošana noteiktās valstīs ir ierobežota sakarā ar patentiem vai autortiesību aizsargātiem interfeisiem, sākotnējais autortiesību īpašnieks, kas nodod Programmu šīs Licences pārziņā, var pievienot skaidri formulētu izplatīšanas ģeogrāfisko ierobežojumu, izslēdzot šīs valstis un tādējādi atļaujot izplatīšanu tikai tajās valstīs, kas nav šādi izslēgtas. Šajā gadījumā šī Licence iekļauj ierobežojumu gluži tāpat, it kā tas būtu ierakstīts Licences tekstā.

9. Brīvas programmatūras fonds reizēm var publicēt pārskatītas un/vai jaunas Vispārējās publiskās licences versijas. Šādas jaunas versijas pēc būtības būs līdzīgas šai versijai, taču tās var atšķirties detaļās, lai aplūkotu jaunas problēmas vai aizdomas.

Katrai versijai tiek piešķirts atšķirīgs versijas numurs. Ja Programma norāda šīs Licences versijas numuru, kas uz to attiecas, un norādi "jebkura vēlāka versija", jums ir izvēle ievērot norādītās vai jebkuras Brīvas programmatūras fonda vēlāk publicētas versijas noteikumus un nosacījumus. Ja Programma nenorāda šīs Licences versijas numuru, jūs varat izvēlēties jebkuru versiju, ko jebkad ir publicējis Brīvas programmatūras fonds.

10. Ja jūs vēlaties iekļaut Programmas daļas citās brīvās programmās, kuru izplatīšanas nosacījumi ir atšķirīgi, uzrakstiet autoram un palūdziet atļauju. Attiecībā uz programmatūru, kuras autortiesību īpašnieks ir Brīvas programmatūras fonds, rakstiet uz Brīvas programmatūras fondu; reizēm mēs izdarām šādus izņēmumus. Mūsu lēmums būs atkarīgs no diviem mērķiem saglabāt brīvas programmatūras statusu visiem mūsu brīvās programmatūras atvasinājumiem un kopumā veicināt programmatūras koplietošanu un atkārtotu izmantošanu.

NEKĀDU GARANTIJU

11. SAKARĀ AR TO, KA ŠĪ PROGRAMMA TIEK LICENCĒTA BEZ MAKSAS, ŠAI PROGRAMMAI NAV NEKĀDU GARANTIJU, CIK LIELĀ MĒRĀ TO PIEĻAUJ ATTIECĪGI LIKUMI. JA VIEN PRETĒJAIS NAV APGALVOTS RAKSTISKI, AUTORTIESĪBU ĪPAŠNIEKI UN/VAI CITAS TREŠĀS PERSONAS PIEDĀVĀ ŠO PROGRAMMU "KĀ IR", BEZ JEBKĀDĀM GARANTIJĀM, TIEŠI IZTEIKTĀM VAI ŠĶIETAMĀM, TAJĀ SKAITĀ, BET NE TIKAI, BEZ ŠĶIETAMĀM KOMERCIĀLAS VĒRTĪBAS UN PIEMĒROTĪBAS KONKRĒTIEM NOLŪKIEM GARANTIJĀM. JŪS UZŅEMATIES PILNU RISKU, KAS SAISTĪTS AR PROGRAMMAS KVALITĀTI UN VEIKTSPĒJU. JA PROGRAMMA IZRĀDĀS DEFEKTĪVA, JŪS UZŅEMATIES VISUS AR APKALPOŠANU,ATJAUNOŠANU UN LABOJUMIEM SAISTĪTOS IZDEVUMUS.

12. NEVIENĀ GADĪJUMĀ, JA VIEN TO NEPIEPRASA ATTIECĪGS LIKUMS VAI RAKSTISKA VIENOŠANĀS, NEVIENS AUTORTIESĪBU ĪPAŠNIEKS VAI JEBKURA CITA PERSONA, KAS SASKAŅĀ AR IEPRIEKŠMINĒTO ATĻAUJU VAR MODIFICĒT UN/VAI IZPLATĪT TĀLĀK PROGRAMMU, NAV ATBILDĪGI JŪSU PRIEKŠĀ PAR BOJĀJUMIEM, IESKAITOT JEBKĀDUS VISPĀRĒJUS, ĪPAŠUS, NEJAUŠUS VAI IZRIETOŠUS OJĀJUMUS, KAS RADUŠIES SAKARĀ AR PROGRAMMAS IZMANTOŠANU VAI NESPĒJU TO IZMANTOT (IESKAITOT, BET NE TIKAI, DATU PAZAUDĒŠANU, DATU SABOJĀŠANU VAI ZAUDĒJUMUS, KAS RADUŠIES JUMS VAI TREŠAJĀM PERSONĀM, VAI PROGRAMMAS NESPĒJU DARBOTIES KOPĀ AR JEBKURĀM CITĀM ROGRAMMĀM), PAT JA ŠĀDAM AUTORTIESĪBU ĪPAŠNIEKAM VAI CITAI PERSONAI BIJA ZIŅOTS PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU IESPĒJAMĪBU.

NOTEIKUMU UN NOSACĪJUMU BEIGAS

Kā pielietot šos noteikumus jūsu jaunajām programmām

Ja jūs izstrādājat jaunu programmu un vēlaties, lai tā būtu maksimāli noderīga sabiedrībai, labākais veids to sasniegt ir padarīt to par brīvu programmatūru, ko ikviens var izplatīt tālāk un izmainīt saskaņā ar šiem noteikumiem.

Lai to izdarītu, programmai pievienojiet sekojošus paziņojumus. Visdrošāk ir tos pievienot katra sākumkoda faila sākumā, lai visefektīvāk paziņotu par arantiju trūkumu; bez tam katrā failā jābūt vismaz "autortiesību" rindai un norādei uz vietu, kur var atrast pilnu paziņojumu.

  <viena rinda ar programmas nosaukumu un īsu norādi, ko tā dara>

  Copyright (C) 19yy <autora vārds>

  Šī programma ir brīva programmatūra; jūs varat to izplatīt tālāk 
  un/vai modificēt saskaņā ar GNU Vispārējās publiskās licences 
  noteikumiem, ko publicējis Brīvas programmatūras fonds; izmantojiet 
  Licences versiju 2 vai (pēc jūsu izvēles) jebkuru vēlāku versiju.

  Šī programma tiek izplatīta cerībā, ka tā būs noderīga, taču BEZ 
  JEBKĀDĀM GARANTIJĀM; pat bez šķietamām KOMERCIĀLAS VĒRTĪBAS un 
  PIEMĒROTĪBAS KONKRĒTIEM NOLŪKIEM garantijām. Sīkāku informāciju 
  meklējiet GNU Vispārējā publiskajā licencē.

  Jums vajadzēja saņemt GNU Vispārējās publiskās licences kopiju kopā 
  ar šo programmu; ja jūs to nesaņēmāt, rakstiet uz Brīvas 
  programmatūras fondu, Free Software Foundation, Inc., 
  59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA

Tāpat pievienojiet informāciju, kā sarakstīties ar jums pa elektronisko un parasto pastu.

Ja programma ir interaktīva, lieciet tai izvadīt īsu, apmēram šādu paziņojumu, kad tā sāk darboties interaktīvajā režīmā:

  Gnomovision versija 69, Autortiesības (C) 19yy autora vārds
  Gnomovision ir ABSOLŪTI BEZ JEBKĀDĀM GARANTIJĀM; sīkākai 
  informācijai ievadiet komandu `show w'. 
  Šī ir brīva programmatūra, un jūs tiekat aicināti to izplatīt tālāk 
  saskaņā ar zināmiem nosacījumiem; sīkākai informācijai ievadiet 
  komandu `show c'.

Hipotētiskajām komandas `show w' un `show c' jāparāda atbilstošas Vispārējās publiskās licences daļas. Protams, jūsu izmantotās komandas var saukties citādāk nekā `show w' un `show c'; tās pat var būt pieejamas ar peles klikšķi vai kā izvēlnes punkti--atkarībā no tā, kas labāk atbilst jūsu programmai.

Jums arī vajadzētu no sava darba devēja (ja jūs strādājat kā programmētājs) vai mācību iestādes, ja tāda ir, dabūt parakstu par "atteikšanos no autortiesībām" uz šo programmu, ja tas ir nepieciešams. Šeit ir piemērs, kurā varat izmainīt vārdus:

Jojodini un Ko ar šo atsakās no visām autortiesību interesēm uz
programmu `Gnomovision' (kas uzmācas kompilatoriem), ko uzrakstījis
Janka Hakeris.


<Mag Nāta paraksts>, 1989. gada 1. aprīlī

Mag Nāts, Prezidents no Vienas vietas

Šī Vispārējā publiskā licence neatļauj jums iekļaut jūsu programmu tādās programmās, kas ir privātīpašums. Ja jūsu programma ir apakšprogrammu bibliotēka, jums būtu jāpadomā, vai nav izdevīgāk atļaut šo bibliotēku iesaistīt arī programmās, kas ir privātīpašums. Ja jūs to vēlaties, šīs Licences vietā izmantojiet GNU Bibliotēku vispārējo publisko licenci.